مشاوره و آموزش

با توجه به تجربه بین المللی مدیریت این شرکت در پیاده سازی سیستم های مدرن مدیریتی که شامل پیاده سازی سیستم های ایمنی، مجیط زیستی، SCM، بدست آوردن قیمت تمام شده محصولات و انجام Benchmarking واحدهای عملیاتی می باشد.

مشاوره و آموزش های مدیریت در نحوه برنامه ریزی تولید و برآوردهای تولید و فروش محصولات اصلی شرکت های پالایشگاهی و پتروشیمی نیز جزئی از خدمات حرفه ای و تخصصی این شرکت می باشد.


چاپ   ایمیل